Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๗
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ


 

มาตรา ๔๐

  • งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๒๙๓,๔๕๔,๓๑๖,๘๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. กระทรวงการคลัง รวม ๒๔๓,๑๘๑,๑๙๙,๖๐๐ บาท คือ

(๑) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๔๓,๑๘๑,๑๙๙,๖๐๐ บาท

๒. รัฐวิสำหกิจ รวม ๕๐,๒๗๓,๑๑๗,๒๐๐ บาท คือ

(๑) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๙,๙๐๐,๓๗๕,๐๐๐ บาท

(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทย ๙,๐๒๕,๘๔๙,๐๐๐ บาท

(๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๒๘,๖๘๘,๒๖๖,๔๐๐ บาท

(๔) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๒,๖๕๘,๖๒๖,๘๐๐ บาท


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com