Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล


 

มาตรา ๓๑

  • งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล ให้ตั้งเป็นจำนวน ๙,๐๕๗,๕๔๘,๑๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สานักงานศาลปกครอง รวม ๕๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๕๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท

๒. สานักงานศาลยุติธรรม รวม ๘,๒๙๑,๕๒๔,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๘,๒๓๗,๕๒๔,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๒๒๑,๙๗๐,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๒๒๑,๙๗๐,๗๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com