Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน


 

มาตรา ๑๘

 • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน ให้ตั้งเป็นจำนวน ๑,๔๒๔,๖๑๑,๖๐๐ บาท จำแนกดังนี้

  ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวม ๓๓๕,๔๐๒,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๒๔,๙๙๙,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน ๑๑๐,๔๐๒,๘๐๐ บาท

  ๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม ๑๑๓,๔๒๒,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๘๔,๖๘๕,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน ๒๘,๗๓๖,๗๐๐ บาท

  ๓. กรมธุรกิจพลังงาน รวม ๑๒๘,๙๒๙,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๒๘,๙๒๙,๔๐๐ บาท

  ๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวม ๗๙๒,๔๕๖,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๗๖,๔๖๙,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน ๔๑๕,๙๘๗,๕๐๐ บาท

  ๕. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวม ๕๔,๔๐๑,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๓,๕๕๒,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน ๒๐,๘๔๘,๕๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com