Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกากับ


 

มาตรา ๑๖

 • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกากับ ให้ตั้งเป็นจานวน ๔,๗๘๘,๘๙๑,๓๐๐ บาท จาแนกดังนี้

  ๑. สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๑,๖๘๘,๓๒๗,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔๐๙,๗๖๗,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ๑,๒๗๘,๕๕๙,๙๐๐ บาท

  ๒. กรมอุตุนิยมวิทยา รวม ๑,๒๐๖,๗๖๐,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓๖๓,๐๒๒,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๘๔๓,๗๓๘,๑๐๐ บาท

  ๓. สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม ๖๑๘,๓๖๐,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๗๘,๘๖๓,๗๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ๕๓๙,๔๙๖,๙๐๐ บาท

  ๔. สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม ๖๐๕,๓๓๘,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๖๐๕,๓๓๘,๖๐๐ บาท

  ๕. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๒๓๙,๒๒๗,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๖๑,๑๓๕,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๗๘,๐๙๒,๔๐๐ บาท

  ๖. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวม ๔๓๐,๘๗๖,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๗๑,๘๘๖,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ๓๕๘,๙๘๙,๙๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com