Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม


 

มาตรา ๑๕

  • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ตั้งเป็นจำนวน ๕๗,๙๕๐,๓๗๖,๕๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวม ๓๗๒,๒๔๑,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๗๒,๒๔๑,๓๐๐ บาท

๒. กรมการขนส่งทางบก รวม ๑,๓๓๒,๒๓๒,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑,๓๓๒,๒๓๒,๕๐๐ บาท

๓. กรมการขนส่งทางราง รวม ๙๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๙๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท

๔. กรมเจ้าท่า รวม ๒,๔๐๓,๙๔๑,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒,๔๐๓,๙๔๑,๗๐๐ บาท

๕. กรมทางหลวง รวม ๓๐,๒๐๒,๗๑๑,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๐,๒๐๒,๗๑๑,๔๐๐ บาท

๖. กรมทางหลวงชนบท รวม ๒๓,๑๗๐,๕๘๖,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๓,๑๗๐,๕๘๖,๗๐๐ บาท

๗. กรมท่าอากาศยาน รวม ๓๔๐,๖๙๑,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๔๐,๖๙๑,๘๐๐ บาท

๘. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รวม ๓๔,๓๘๑,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๔,๓๘๑,๑๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com