Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและหน่วยงานในกากับ


 

มาตรา ๑๓

 • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและหน่วยงานในกากับ ให้ตั้งเป็นจานวน ๔๗,๑๓๘,๕๖๖,๒๐๐ บาท จาแนกดังนี้

  ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม ๖,๘๙๗,๙๐๒,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๘๐,๖๑๙,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑,๕๒๕,๗๗๑,๙๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓๑,๗๐๑,๖๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒,๘๒๐,๑๖๘,๗๐๐ บาท

  (๕) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๙,๓๔๓,๗๐๐ บาท

  (๖) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑,๘๐๖,๓๓๗,๓๐๐ บาท

  (๗) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๔๒๓,๙๕๙,๔๐๐ บาท

  ๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวม ๑๔๘,๒๒๙,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๑๗,๗๙๖,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๐,๔๓๒,๘๐๐ บาท

  ๓. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รวม ๖๘๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๙๕,๒๔๒,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๘๕,๐๘๗,๙๐๐ บาท

  ๔. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวม ๓๒๓,๒๑๔,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๑๖,๔๖๓,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ๑๙,๒๙๘,๗๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๑๔๕,๙๗๖,๘๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔๑,๔๗๕,๔๐๐ บาท

  ๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม ๓๖๕,๔๗๐,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๒๗,๙๘๘,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๗,๔๘๒,๔๐๐ บาท

  ๖. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวม ๒๕๓,๔๙๒,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๒๖,๑๕๑,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ๒๗,๓๔๑,๔๐๐ บาท

  ๗. มหาวิทยาลัยนครพนม รวม ๓๖๓,๕๓๐,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๑๕,๔๗๘,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๗,๙๗๖,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓๐,๐๗๕,๘๐๐ บาท

  ๘. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวม ๓๔๖,๙๔๒,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒน และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๘๐,๐๐๖,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๔๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๘,๑๔๕,๙๐๐ บาท

  ๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๖๘๒,๔๗๑,๕๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕๗๖,๐๔๒,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๘๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๑,๐๘๕,๔๐๐ บาท

  ๑๐. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๓๐๘,๘๓๕,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๒๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๔๐,๓๐๔,๕๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๙,๗๔๑,๖๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๕,๗๖๔,๙๐๐ บาท

  ๑๑. มหาวิทยาลัยรามคาแหง รวม ๒๓๕,๗๘๗,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๑๕,๘๑๒,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๙,๙๗๕,๘๐๐ บาท

  ๑๒. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม ๑๔๑,๒๑๑,๕๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๔๑,๒๑๑,๕๐๐ บาท

  ๑๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๒๓๒,๔๐๓,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๓๙,๗๙๐,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๗๔,๓๕๐,๖๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๘,๐๐๘,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๕๔,๗๐๐ บาท

  ๑๔. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม ๒๑๔,๕๕๔,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๐๘,๐๔๕,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๖,๕๐๘,๕๐๐ บาท

  ๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวม ๑๙๕,๓๙๔,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๕๒,๗๖๙,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๔๐,๑๔๕,๙๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

  ๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รวม ๒๐๗,๔๖๘,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๗๘,๖๓๕,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๘,๔๐๘,๙๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๔๒๔,๖๐๐ บาท

  ๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวม ๑๘๒,๖๐๖,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๔๕,๔๘๘,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๖,๒๑๖,๘๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๙๐๑,๓๐๐ บาท

  ๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ๑๙๑,๒๑๐,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๔๙,๑๐๖,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๗,๔๘๔,๘๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๔,๖๑๙,๖๐๐ บาท

  ๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม ๒๒๖,๙๑๒,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๕๐,๐๑๙,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๗๔,๓๑๓,๙๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๕๗๙,๕๐๐ บาท

  ๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวม ๒๓๓,๔๐๘,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๐๑,๒๕๙,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๘,๗๓๕,๕๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓,๔๑๒,๘๐๐ บาท

  ๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม ๑๖๖,๖๖๕,๕๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๑๗,๖๖๖,๗๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๙,๐๐๘,๔๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๙,๙๙๐,๔๐๐ บาท

  ๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวม ๒๒๒,๕๓๘,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๙๐,๑๓๙,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๑,๖๓๗,๑๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๗๖๑,๗๐๐ บาท

  ๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ๒๐๘,๕๘๐,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๕๐,๙๙๙,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๔๕,๘๕๔,๔๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๔,๖๘๗,๐๐๐ บาท

  ๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม ๒๔๕,๒๐๓,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒน าและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๑๐,๖๓๘,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๙,๖๗๖,๒๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๔,๘๘๙,๓๐๐ บาท

  ๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม ๑๘๗,๔๔๔,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๕๕,๗๒๗,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๘,๘๒๗,๒๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๘๘๙,๘๐๐ บาท

  ๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวม ๓๑๖,๐๕๒,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๗๗,๔๗๗,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๖,๗๖๔,๒๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๘๑๑,๕๐๐ บาท

  ๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวม ๒๐๘,๘๘๕,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๖๖,๔๘๙,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๔,๔๕๑,๑๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๗,๙๔๔,๘๐๐ บาท

  ๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม ๒๓๙,๕๐๔,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๙๓,๑๑๗,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๔๓,๖๓๗,๔๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๗๔๙,๕๐๐ บาท

  ๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ๑๘๕,๖๑๓,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๔๒,๙๕๔,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๖,๙๗๙,๓๐๐ บาท

  ๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๖๐,๒๘๑,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๑๑,๐๘๙,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๔๑,๑๖๕,๓๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๘,๐๒๖,๘๐๐ บาท

  ๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม ๑๙๘,๐๕๒,๕๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๕๘,๔๖๔,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๖,๘๒๓,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๗๖๕,๓๐๐ บาท

  ๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม ๒๒๔,๗๐๗,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๘๗,๑๔๖,๗๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๓,๐๕๒,๓๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๙๔๐,๓๐๐ บาท

  ๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รวม ๑๐๙,๘๘๑,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒน าและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๗๘,๒๐๓,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๑,๖๗๗,๕๐๐ บาท

  ๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวม ๑๔๒,๔๐๕,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๐๕,๗๘๒,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๓,๕๗๘,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓,๐๔๕,๑๐๐ บาท

  ๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวม ๑๙๑,๑๒๙,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๕๐,๕๖๖,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๕,๔๒๐,๑๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๕,๑๔๓,๑๐๐ บาท

  ๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม ๒๐๕,๑๖๔,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๖๙,๓๓๔,๘๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๔,๐๘๙,๑๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๗๔๐,๒๐๐ บาท

  ๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวม ๑๗๔,๖๓๔,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๓๗,๐๓๘,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๓,๗๙๙,๙๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๒๒๘,๐๐๐ บาท

  ๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวม ๑๖๔,๙๒๖,๕๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๒๘,๒๒๔,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๔,๐๗๓,๙๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท

  ๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี รวม ๒๒๗,๓๔๒,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๙๒,๔๘๘,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๓,๒๘๘,๑๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๕๖๕,๙๐๐ บาท

  ๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวม ๑๕๑,๑๓๑,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๑๔,๗๕๒,๘๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๖,๐๓๐,๕๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓๔๘,๖๐๐ บาท

  ๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวม ๑๐๘,๙๐๖,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๗๕,๗๔๕,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๐,๘๔๑,๗๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๓๑๙,๒๐๐ บาท

  ๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวม ๒๔๑,๗๕๐,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๙๕,๐๓๐,๖๐๐ บาทฃ

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๓,๒๙๙,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๓,๔๒๑,๐๐๐ บาท

  ๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวม ๒๘๒,๓๘๒,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๔๙,๒๕๖,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๒,๒๒๒,๗๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๙๐๔,๐๐๐ บาท

  ๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ๑๔๑,๙๗๗,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๐๘,๗๙๐,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๒,๐๓๙,๓๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๑๔๗,๖๐๐ บาท

  ๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม ๒๐๓,๙๗๓,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๘๐,๔๒๑,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๑,๒๙๗,๔๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๒๕๔,๕๐๐ บาท

  ๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม ๓๐๖,๑๙๓,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๔๓,๘๙๒,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๓,๒๐๘,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๔๐,๐๕๑,๒๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๙,๐๔๒,๕๐๐ บาท

  ๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวม ๓๔๓,๔๙๕,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๐๕,๐๐๐,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๑,๗๓๓,๓๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๖,๗๖๑,๕๐๐ บาท

  ๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวม ๒๑๖,๑๑๗,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๘๐,๑๑๗,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๔,๙๕๐,๘๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๐๔๙,๒๐๐ บาท

  ๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวม ๑๑๓,๙๐๙,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๘๕,๔๔๓,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๕,๓๓๒,๖๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓,๑๓๓,๖๐๐ บาท

  ๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวม ๑๑๐,๑๐๘,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๗๔,๙๑๓,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๑,๗๙๑,๑๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓,๔๐๓,๙๐๐ บาท

  ๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวม ๒๕๘,๙๕๐,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๑๑,๖๑๙,๗๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๔๐,๓๔๒,๒๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๖,๙๘๘,๘๐๐ บาท

  ๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม ๑๗๗,๐๒๒,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๔๗,๒๒๕,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๒๔,๘๙๖,๓๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๓๓๓,๓๐๐ บาท

  ๕๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวม ๒๘๑,๑๒๕,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๒๘,๘๕๐,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท

  ๕๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวม ๑๐๓,๑๔๖,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๐๓,๑๔๖,๘๐๐ บาท

  ๕๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวม ๓๙๕,๙๘๘,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๘๗,๐๖๕,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๖,๓๐๕,๕๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒,๖๑๗,๖๐๐ บาท

  ๕๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม ๑๘๔,๙๖๑,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๗๑,๔๖๑,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

  ๕๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวม ๒๙๘,๘๐๒,๘๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๖๐,๘๐๒,๘๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ๕๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม ๓๓๐,๘๑๗,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๔๐,๒๕๙,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๙๐,๕๕๘,๐๐๐ บาท

  ๕๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวม ๒๓๕,๗๒๕,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๗๗,๘๖๘,๗๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕๗,๘๕๖,๙๐๐ บาท

  ๖๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวม ๒๖๕,๓๕๘,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๖,๔๒๑,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๘,๙๓๗,๖๐๐ บาท

  ๖๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวม ๕๑๙,๔๐๗,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐาน
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๕๘,๕๗๔,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๕๗,๗๒๒,๑๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓,๑๑๑,๑๐๐ บาท

  ๖๒. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๙๙๓,๐๒๙,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๗๕๐,๗๘๒,๘๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๑๘,๕๒๖,๘๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๕,๗๑๙,๕๐๐ บาท

  ๖๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม ๑,๕๙๗,๖๕๙,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑,๐๕๗,๓๖๙,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ๓๑,๕๖๗,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๓๘,๐๒๘,๔๐๐ บาท

  (๕) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๔๐,๖๙๓,๘๐๐ บาท

  ๖๔. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม ๑,๓๐๓,๒๐๙,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕๕๓,๘๕๗,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๒๙๒,๑๔๗,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๓๐,๖๒๘,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๖,๕๗๗,๖๐๐ บาท

  ๖๕. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม ๘๓๗,๕๘๘,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๖๐๒,๐๕๗,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๕๘,๖๗๓,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๖๗,๗๗๙,๕๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๙,๐๗๘,๘๐๐ บาท

  ๖๖. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม ๕๐๔,๘๔๒,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕๐๔,๘๔๒,๙๐๐ บาท

  ๖๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวม ๔๔๒,๙๒๙,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๔๐,๙๓๑,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท

  ๖๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวม ๕๗๓,๕๖๐,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๒๒,๘๗๔,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๕๐,๖๘๕,๕๐๐ บาท

  ๖๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม ๑,๐๗๘,๓๖๓,๕๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๗๑,๕๓๘,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๕๗๕,๒๐๗,๕๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๖,๙๖๖,๔๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๔,๖๕๑,๒๐๐ บาท

  ๗๐. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม ๑,๗๖๐,๕๑๐,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๖๔๕,๑๗๔,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๘๕๘,๙๕๓,๘๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๒,๑๓๘,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๔,๒๔๓,๔๐๐ บาท

  ๗๑. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๕๒๘,๕๐๖,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๒๘,๕๕๖,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๘๑,๙๑๖,๗๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๘,๐๓๓,๒๐๐ บาท

  ๗๒. มหาวิทยาลัยพะเยา รวม ๔๑๗,๕๑๓,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๖๑,๙๘๖,๓๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๙,๘๑๒,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๕,๗๑๕,๓๐๐ บาท

  ๗๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๑,๐๔๔,๘๘๙,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑,๐๔๔,๘๘๙,๙๐๐ บาท

  ๗๔. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวม ๕๓๕,๕๓๘,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕๓๕,๕๓๘,๑๐๐ บาท

  ๗๕. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๓,๐๓๓,๙๒๙,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๗๗๗,๐๗๑,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑,๘๗๒,๕๘๙,๒๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๘๒,๔๐๒,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑,๘๖๗,๒๐๐ บาท

  ๗๖. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๔๓๔,๔๕๑,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๘๗,๕๓๓,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔๖,๙๑๗,๖๐๐ บาท

  ๗๗. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวม ๘๔๗,๔๓๐,๕๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๒๖,๗๔๕,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔๒๐,๓๖๖,๓๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๘๕,๔๑๒,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ๑๔,๙๐๗,๐๐๐ บาท

  ๗๘. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม ๑,๐๐๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๔๙,๒๒๔,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๗๔๐,๙๖๗,๘๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๖,๔๐๘,๐๐๐ บาท

  ๗๙. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๑,๔๑๗,๒๗๐,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๖๕๖,๙๕๖,๘๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๓๗๗,๘๙๐,๘๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๒๗,๒๗๖,๕๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๕๕,๑๔๖,๕๐๐ บาท

  ๘๐. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๓๔๖,๙๕๘,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๓๗,๘๐๑,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๙,๑๕๖,๘๐๐ บาท

  ๘๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม ๑,๐๓๕,๗๐๔,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๖๒๗,๕๕๔,๑๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๒๗๗,๕๕๗,๘๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๑๙,๓๘๖,๘๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๑,๒๐๕,๖๐๐ บาท

  ๘๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวม ๔๑๓,๗๐๕,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓๓๘,๑๘๐,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๕๑,๐๒๔,๕๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๖,๕๑๐,๐๐๐ บาท

  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๗,๙๙๐,๘๐๐ บาท

  ๘๓. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย รวม ๑๔๓,๙๕๓,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๑๘,๒๘๗,๒๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท

  ๘๔. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวม ๙๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๙๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท

  ๘๕. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รวม ๒๒๐,๑๖๑,๒๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๙๗,๘๖๘,๙๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๒,๒๙๒,๓๐๐ บาท

  ๘๖. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวม ๖๖๖,๙๙๑,๗๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๖๔๖,๙๙๑,๗๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ๘๗. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวม ๑๑๑,๐๗๐,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๑๑,๐๗๐,๓๐๐ บาท

  ๘๘. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวม ๓๐๖,๔๖๙,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๘๕,๘๙๙,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒๒๐,๕๗๐,๐๐๐ บาท

  ๘๙. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวม ๙๗,๗๙๘,๓๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๙๗,๗๙๘,๓๐๐ บาท

  ๙๐. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวม ๔๒๐,๓๔๘,๙๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๖๘,๑๘๕,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๕๒,๑๖๓,๙๐๐ บาท

  ๙๑. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รวม ๑๒๕,๘๗๖,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๒๕,๘๗๖,๑๐๐ บาท

  ๙๒. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) รวม ๒๓,๗๗๗,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐาน
  ด้านการสร้างความสามารถ
  ในการแข่งขัน ๒๓,๗๗๗,๑๐๐ บาท

  ๙๓. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม ๒๐๒,๐๒๓,๖๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐๒,๐๒๓,๖๐๐ บาท

  ๙๔. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม ๕๐๒,๖๘๓,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๗๙,๑๕๗,๔๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๓๙๗,๖๔๗,๐๐๐ บาท

  (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๒๕,๘๗๙,๐๐๐ บาท

  ๙๕. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวม ๒๗๐,๔๓๘,๑๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๘๓,๓๐๔,๕๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๘๗,๑๓๓,๖๐๐ บาท

  ๙๖. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) รวม ๔๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓๑,๓๒๔,๘๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑๓,๙๙๐,๒๐๐ บาท

  ๙๗. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม ๑๐๙,๗๒๖,๔๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๖๓,๔๗๙,๖๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔๖,๒๔๖,๘๐๐ บาท

  ๙๘. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รวม ๒,๑๖๔,๘๘๘,๐๐๐ บาท คือ

  (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๔๒,๕๕๘,๐๐๐ บาท

  (๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒,๐๒๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com