Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๖
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน


 

มาตรา ๓๙

  • งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๒๒๓,๐๒๔,๗๐๘,๑๐๐ บาท จาแนกดังนี้

๑. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล รวม ๗,๐๑๕,๖๒๙,๘๐๐ บาท คือ

(๑) กองทุนการออมแห่งชาติ ๖๐๕,๗๘๖,๙๐๐ บาท

(๒) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๖,๐๘๔,๗๖๑,๐๐๐ บาท

(๔) กองทุนยุติธรรม ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๑๓๕,๐๘๑,๙๐๐ บาท

๒. ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล รวม ๒๑๖,๐๐๙,๐๗๘,๓๐๐ บาท คือ

(๑) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๙๑๓,๐๙๔,๔๐๐ บาท

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ๔๙,๕๐๐,๘๓๔,๒๐๐ บาท

(๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) กรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๗) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑๙,๙๑๖,๖๓๐,๕๐๐ บาท

(๘) กรมชลประทาน สำหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน ๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๙) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับกองทุนปรับโครงสร้าง การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๐) กรมการพัฒนาชุมชน สำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๘๙,๐๕๐,๒๐๐ บาท

(๑๑) กรมการศาสนา สำหรับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท

(๑๒) กรมศิลปากร สำหรับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ๑๙,๖๐๐,๓๐๐ บาท

(๑๓) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ๙๕,๑๑๙,๘๐๐ บาท

(๑๔) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำหรับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ๘,๗๐๕,๘๐๐ บาท

(๑๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๖) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๗) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำหรับกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ๙๕๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท

(๑๘) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๔๒,๓๖๔,๘๑๔,๑๐๐ บาท

(๑๙) สำนักงานตารวจแห่งชาติ สำหรับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒๐) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ๑๙๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๒๑) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com