Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ


 

มาตรา ๑๐

  • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๔,๔๕๙,๖๖๐,๙๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รวม ๔,๔๕๙,๖๖๐,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๑๒๒,๑๘๗,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๔,๓๓๗,๔๗๓,๖๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com