Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกากับ


 

มาตรา ๙

  • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกากับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๑๑,๙๐๔,๗๕๘,๗๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวม ๑,๔๒๓,๑๕๔,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๙๑๒,๓๘๒,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ๕๑๐,๗๗๑,๘๐๐ บาท

๒. กรมธนารักษ์ รวม ๓,๐๒๓,๕๓๒,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔๙๓,๕๖๗,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ๒,๕๒๙,๙๖๔,๘๐๐ บาท

๓. กรมบัญชีกลาง รวม ๖๗๒,๖๗๙,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ๖๗๒,๖๗๙,๑๐๐ บาท

๔. กรมศุลกากร รวม ๑,๗๕๒,๖๕๘,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ๑,๗๕๒,๖๕๘,๙๐๐ บาท

๕. กรมสรรพสามิต รวม ๑,๐๐๐,๔๔๘,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ๑,๐๐๐,๔๔๘,๕๐๐ บาท

๖. กรมสรรพากร รวม ๒,๔๔๘,๓๒๕,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ๒,๔๔๘,๓๒๕,๘๐๐ บาท

๗. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวม ๑๐๓,๕๑๒,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๐๓,๕๑๒,๙๐๐ บาท

๘. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวม ๔๔,๗๕๘,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔๐,๘๙๓,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓,๘๖๔,๘๐๐ บาท

๙. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวม ๘๔๗,๖๓๔,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๘๔๗,๖๓๔,๕๐๐ บาท

๑๐. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รวม ๕๘๘,๐๕๓,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๕๘๘,๐๕๓,๖๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com