Living in Thailand

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
 

 

 


หมวด ๓
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ


 

มาตรา ๓๔

  • งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๗๓,๒๐๐,๗๐๐ บาท จาแนกดังนี้

๑. สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวม ๑๑๘,๘๐๑,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑๑๘,๘๐๑,๒๐๐ บาท

๒. สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวม ๑๕๔,๓๙๙,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๑๕๐,๖๓๑,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ๓,๗๖๘,๔๐๐ บาท


 
   
   
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com