Living in Thailand ท่องเที่ยว EN-US
  เที่ยวเชียงรายเมืองเก่า ๗๖๐ ปี  
     

ข่าว    

ไม่มีรถก็เที่ยวเชียงรายได้

เชียงรายมีรถสาธารณพร้อมให้บริการเกือบทุสถานที่ท่องเที่ยว

หรือจะเช่ารถขับ หรือขี่เที่ยวเอง ก็มี

รถเช่า .. รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน  

     
     
แผนที่เส้นทางรถ ซิตี้บัส Map Chiang Rai Civic Center เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงราย
แผนที่เส้นทางรถ ซิตี้บัส แผนที่เที่ยวเมืองเก่าเชียงราย เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงราย
นั่งรถชมเมือง    
Chiang Rai city bus รถราง สามล้อ
รถ ซิตี้บัส 20 บาท ตลอดสาย สนามบิน - ขนส่ง 2 รถรางชมเมือง (ฟรี) จอดที่หลังอนุสาวรีย์พ่อขุน มาเป็นกลุ่มนั่งสามล้อชมเมืองสนุกดี
     
เที่ยวเชียงรายเมืองเก่า ๗๖๐ ปี    
     
อนุสาวรีย์พ่อขุน อนุสาวรีย์พ่อขุน พญามังรายมหาราช (พ่อขุนมังราย) สร้างเมืองเชียงรายและขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตรย์ เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๐๕ และพ่อขุนยังได้สร้าง เวียงกุมกาม (อำเภอสารพี จ.เชียงใหม่) เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๒๙ และเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๘๓๔

มีเรื่องเล่าว่า หลังจากการสร้างตุงหลวงเสร็จก็มีพิธีการย้ายอนุสาวรีย์เข้าใกล้ตุงหลวง ก็พบว่า ที่พระเนตรของพระองค์มีน้ำไหลย้อยคล้ายกับพระองค์ไม่ยินยอมให้ย้าย

 

อนุสาวรีย์พ่อขุน ตั้งอยู่ที่ ห้าแยกพ่อขุน บนทางหลวง สาย 1

สถูปพญามังรายมหาราช - ดอยงำเมือง

สถูปพญามังราย (เม็งราย) บนดอยงำเมือง พญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงรายเมื่อ ๗๖๐ ปี และเป็นปฐมกษัตริย์เมืองเชียงราย เบื้องหลังพระองค์คือสถูปบรรจุอัฐิพญามังราย

ตามประวัติกล่าวว่า พญามังรายตามหาช้างคู่พระทัยที่พลัดหลงขึ้นมาบนดอยแห่งนี้ และพญามังรายพบว่า บริเวณแห่งนี้เหมาะสมต่อการสร้างเมือง จึงได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้น

หลังจากพระบิดาซึ่งครองราชที่เมืองเชียงแสนในขณะนั้นสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ขึ้นครองราช และได้ย้ายเมืองเอกมาที่เชียงราย

ในช่วงพญามังรายปกครองเชียงราย ได้มีการรวบรวมเจ้าผู้ปกครองเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาเป็นอาณาจักรล้านนา

พระธาตุดอยจอมทองพระธาตุดอยจอมทอง

เสาร์สดีเมืองเชียงราย บนดอยจอมทองเสาร์สดีือเมือง ประวัติพระธาตุดอยจอมทอง ประวัติพระธาตุ

พระธาตุดอยจอมทองเป็นมงคลนามแห่งเมืองเชียงรายเป็นวัดเก่าแก่ สันนิฐานว่ามีมารก่อนที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. ๑๘๐๕ ตามหลักฐานปรากฏในหนังสือพงสาวดารโยนก ของ พยาประชากรจักร กล่าวว่า

เมื่อพุทธศาสนาล่วงแล้ว ๙๕๖ พรรษา มีพระเถระเจ้ารูปหนึ่งนามพระพุทธโกษาเป็นชาวโกศลเมืองสุธรรมวดี (สะเทิน) ในรามัญประเทศ ได้ออกไปสู่เมืองลังกาทวีป นำคัมภีร์พระไตรปิฎกแห่งลังกาทวีปมาสู่รามัญประเทศ และพุกามประเทศและเข้าสู่แคว้นนครชัยบุรีศรีเชียงแสน ในวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด มหาศักราชได้ ๓๓๕ (พ.ศ. ๑๔๘๓) นำพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดรวม ๑๖ องค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราชเจ้าเมืองโยนกนาคพันธ์ พระองค์ได้แบ่งเป็นพระธาตุขนาดใหญ่หนึ่ง ขนาดกลางสอง รวมสามองค์ ส่งให้พญาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอำเภอเวียงชัยในปัจจุยัน) ส่วนหนึ่งบันจุลงในมหาสถูปบนดอยทอง ขนานนามว่า พระธาตุดอยจอมทอง เพื่อเป็นมงคลนามของเมือง มีพิธีสรงน้ำพระธาตุ ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (เดือน ๕ เหนือ)

เสาร์สดีอเมืองตั้งอยู่บนดอยจอมทองตามที่พญามังราย (พญาเม็งรายมหาราช) ทรงกำหนดให้บริเวณนี้เป็นสดีอเมืองเมื่อแรกสร้างเมืองเชียงราย วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๑๘๐๕

     
     
Pra Yok Chiang Raiพระหยกเชียงราย

วัดพระแก้วเชียงรายพิพิธภัณฑ์

 

วัดพระแก้ว เดิมชื่อ "วัดป่าเยียะ" (วัดป่าไผ่) เมื่อปี พ.ศ. 1977 ได้มีการค้นพบพระแก้วมรกตที่วัดนี้ จากตำนานที่เล่าขานไว้ว่า วันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าองค์เจดีย์ทำให้เจดีย์แตก และพบองค์พระปูนปั้นซ่อนในองค์เจดีย์ จึงได้นำไปประดิษฐานเพื่อสักการะ ต่อมาวันหนึ่งปูนที่พอกองค์พระแตก จึงพบว่าภายในเป็นองค์พระแกะสลักจากหินหยกสีเขียว ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว"

ปัจจุบันพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว ในกรุงเทพฯ)

พระแก้วองค์ปัจจุบันในวัดพระแก้วเชียงราย สร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย เรียก "พระหยกเชียงราย"

ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์จัดแดงพระพุทธรูปโบราณ และสิ่งของเก่าแก่อื่น ๆ อีกมากมาย

       
วัดกลางเวียง เชียงราย วัดกลางเวียง เชียงราย วัดกลางเวียง ที่ตั้งเสาหลักเมือง เดิมชื่อวัดจันทโลก (จั๋นตะโลก) ตั้งชื่อตามต้นจันท์แดงขนาดใหญ่ภายในวัด

จากการรังวัดเมืองพบว่าวัดนี้อยู่ในใจกลางเมืองพอดี จึงได้ประดิษฐานเสาหลักเมืองณที่นี้ บ้างก็เรียกว่า เสาสดือเมือง (เสาสดือเมืองตั้งอยู่บนดอยจอมเทอง)

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แค่ไหน ยังหาข้อสรุปไม่ได้ มีมาก่อนการสร้างเมืองเชียงรายหรือหลังการสร้างเมืองยังไม่มี หลักฐานแน่ชัด เชื่อว่ามีอายุประมาณ 500 ปี และหลังการสร้างเมืองเชียงราย

วัดกลางเวียงตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนรัตนาเขต และอุตรกิจ

       
วัดมิ่งเมือง วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง เดิมเรียก วัดจ๋างมูบ (ช้างมูบ) สร้างขึ้นเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด ตามหลักฐานที่มีเชื่อว่าชาวไทใหญ่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นไม่น้อยกว่า 600 ปี แต่สร้างขึ้นหลังการสร้างเมืองเชียงราย อุโบสถเป็นเรือนไม่ศิลปล้านนา

วัดมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนบรรพปราการและถนนไตรรัตน์

       
Wat Phra Singh Wat Phra Singh วัดพระสิงห์ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (สิงค์ ๑) ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์ลังกาเมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ อันเชิญ เข้าประเทศสยามโดยพ่อขุนราม คำแหง (๑๘๒๐ - ๑๘๖๐) พระเจ้ามหาพรม ผู้ครองเมืองเชียงรายในขณะนั้น ได้อันเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐาน ที่เมือง เชียงราย และได้อยู่คู่กับเมืองเชียงรายเป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่ เจ้าแสนเมืองมาผู้ครองนครเชียงใหม่ ชนะการสู้รบแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานที่ เชียงใหม่ ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ใน พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (ที่มา พระเครื่องตั้มศรีวิชัย) บานประตูอุโบสถเป็นไม้แกะสลักโดยศิลปินล้านนา อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี (บ้านดำ)

วัดพระสิงห์ตั้งอยู่บน ถ.สิงหไคล + ถ.ท่าหลวง

 

วัดศรีเกิด เมืองเชียงราย

วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิดเป็นวัดเก่าวัดนึงที่สร้างขึ้นไม่ต่ำกว่า 500 ปีมาแล้ว

อุโบสถศิลปะล้านนา (คล้ายคลีงกับวัดมิ่งเมือง)

 

วัดศรีเกิดตั้งอยู่ที่หัวมุม ถ.พหลโยธิน (สายเก่า + ท.ล.1)

 
       
โบสถ์คริสตจักรแห่งแรกของเมืองเชียงราย เพรสไบทีเรียน (Presbyterian)  สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1914 (พ.ศ.2457) โดย นายแพทย์ วิลเลี่ยม เอ. บริกส์ (William A. Briggs)
โบสถ์คริสต์แห่งแรก
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค - โรงพยาบาลคณะมิสชันนารี สร้าง
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
รถพยาบาลคันแรกของโรงพยาบาล โอเวอร์บรุ๊ค
รถพยาบาลคันแรก
ประวัติรถพยาบาลคันนี้
ประวัติรถพยาบาล

โบสถ์คริสตจักรแห่งแรกของเชียงราย สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457) โดยนายแพทย์ วิลเลี่ยม เอ. บริกส์ (William A. Briggs)

ตั้งอยู่ที่มุมถนนพหลโยธิน + ถนนกลางเวียง (ประตู่สลี่)

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค สร้างโดยคณะมิสชันนารี่ เพรสบิเทเรียน (Presbyterian)

รถพยาบาลคันแรกของโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ จิ๊บวิลลี่ (Jeep Willy Station Wagon)

ประวัติที่มาของรถพยาบาลคันแรก

ตั้งอยู่ที่มุมถนนสิงหไคล + ถนนงำเมือง

       
     
       
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com