January 31, 2022
Living in Thailand

เชียงแสน

Englush - US
 

จ.เชียงราย

 
ข่าว

 

อำเภอเชียงแสน

จากการสำรวจของกรมศิลปากร พบว่าเชียงแสนมีแหล่งโบราณสถาน 139 แหล่ง อยู่ในเขตกำแพงเมือง 76 แหล่ง อยู่นอกเขตกำแพงเมือง 63 แหล่ง และกรมศิลปากรยังพบว่า สภาพพื้นที่ของเมืองเชียงแสน มีความ อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก เหมาะแแก่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หากมีการสำรวจ น่าจะได้พบ แหล่งโบราณสถานอีกเป็นจำนวนมาก (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน พ.ศ. 2557)

เพื่อรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและมากมายกว่านี้ ก็ต้องไปที่พิพิธภัณฑสถานเชียงแสน เปิดให้ชม วันพุทธ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์ คนไทย 10 บาท ผู้สูงอายุเข้าชมฟรี


 
Chiang Saen Museum Chiang Saen Museum Chiang Saen Museum Chiang Saen Museum

ส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุใน พิพิธภัณฑเชียงแสน

เปิดให้ชม วันพุทธ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์

คนไทย 10 บาท ผู้สูงอายุเข้าชมฟรี

โบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุเมืองโบราณ  
 
เปลวรัศมีพระเจ้าล้านตื้อ

เปลวรัศมี สูง 70 ซ.ม. กว้าง 55 เซ็นติเมตร งมได้จาก แม่น้ำโขงบริเวณหน้าอำเภอ เชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ที่ พิพิธพัณฑ์เชียงแสน)

จากข่าวที่เคยเชื่อกันว่าเป็น เปลวรัศมีพระเจ้าล้านตื้อ แต่ไม่สามารถยืนยันได้

พระพุทธนวล้านตื้อ

พระพุทธนวล้านตื้อ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร

จำลองจากข่าวการพบพระ องค์ใหญ่ที่เชื่อว่าเป็น พระเจ้าล้านตื้อ

พระพุทธนวล้านตื้อ ที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นองค์พระที่ นาย นรินทร์ พานิชกิจ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มให้มีการหล่อองค์พระจำลองขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และนายนรินทร์ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิพระเชียงแสน สี่แผ่นดิน เพื่อหล่อองค์พระเพื่อส่งไป ประดิษฐานในวัดที่ประเทศ พม่า ประเทศจีน และประเทศลาว เพื่อเชื่อมความสำพันธ์

นายนรินทร์ พานิชกิจ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2557

         
     
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน Chiang Saen map แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ
ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ แผนที่เมืองเชียงแสน แผนที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

     
เวียงหนองล่ม เวียงหนองล่ม วัดธาตุเขียว
เวียงหนองหล่ม ตำนานเล่าขานเกาะแม่ม่าย เวียงปรีกษา เมืองหลังการล่มสลายของเวียงโยนก
วัดสังฆาแก้วดอนทัน อ.เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา
เมืองโบราณ เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา วัดเก่ากว่า 2,000 ปี
วัดพระธาตุภูเข้า    
วัดพระธาตุภูเข้า วัดเก่ากว่า 1,500 ปี    
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com