August 11, 2018
Living in Thailand

ที่ดิน ส.ป.ก.

 

     

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก. ไม่สามารถทำได้

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก. ไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าใครหรือสำนักงานไหน เว้นแต่ การผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

ก็เพราะว่า ที่ดิน สปก. เป็นมติคณะรัฐมนตรี อ่าน คดีบรรทัดฐาน ... >>>

 

กฏระเบียบที่ดิน ส.ป.ก.

ส.ป.ก. (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ดินที่รัฐยกให้เกษตรกรเพื่อเป็นที่ดินทำกิน หรือตามคำประกาศที่เรียกกันว่า ส.ป.ก. 4-01

กฎระเบียบการครอบครองที่ดิน สปก. 4-01

  • ผู้ครอบครองจะต้องเป็นเกษตรกร หรือมีประสบการณ์การเกษตร
  • พื้นที่ดินจะต้องใช้เพื่อการเกษตรจะใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดไม่ได้
  • ห้ามมิให้ขาย หรือเปลี่ยนมือไปให้ผู้อื่น แต่เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทได้
  • ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต้องคืนให้กับรัฐ
  • ที่ดินในเขตอุทยาน หรือในเขตป่าสงวน หรือที่ลาด หรือที่เนิน 35 ดีกรีหรือมากกว่า ไม่สามารถครอบครองได้
  • บุคคลมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินไม่เกิน 25 ไร่ ครอบครัวมีสิทธิ์ครอบครองไม่เกิน 50 ไร่

.................................................................................

ที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ดินที่รัฐให้ประชาชนครอบครอง เพื่อปฏิรูปที่ดินเป็นพื้นที่ทำกิน
บุคคลมีสิทธิครอบครองที่ดินไม่เกิน 25ไร่
ครอบครัวมีสิทธิครอบครองไม่เกิน 50ไร่

ส.ป.ก.จะออกหนังสือรับรองและโฉนดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

ส.ก.1 เป็นหนังสือจับจอง หรือหนังสือครอบครองที่ดินเพื่อจะใช้ในการทำกินหรือการเกษตร ไม่ใช่หนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าของที่ดิน

น.ส.2 เป็นหนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้เป็นที่ดินทำกิน หรือการเกษตร ผู้ครอบครองจะต้องปฏิรูปที่ดิน
ให้เป็นประโยชน์ 75%ของที่ดินอย่างน้อย 3ปีจึงจะยื่นหนังสือขอสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินได้ กรมที่ดินจึงจะออกเอกสารสิทธิ์เรียก น.ส. 3
หรือ น.ส.3ก แล้วแต่กรณี

น.ส. 3 หรือ น.ส. 3ก เป็นหนังสือรับรองว่าที่ดินผืนนี้ได้มีการปฏิรูปเป็นเวลาย่างน้อย 3ปี ได้ทำการรังวัดที่ดินและลงทะเบียนเป็นหลักฐาน

น.ส. 3ก เป็นหนังสือรับรองเหมือนหนังสือ น.ส. 3 เพียงแต่ น.ส. 3ก เพิ่มรูปถ่ายของที่ดินทางอากาศ

น.ส. 3 และ น.ส. 3ก ไม่ใช่โฉนดที่ดิน เพียงแต่เป็นหนังสือสิทธิเจ้าของที่ดินที่ได้รับรองว่าได้ทำประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าว
และได้ทำรังวัดและจดทะเบียนเป็นหลักฐาน มีรูปถ่ายทางอากาศ

น.ส. 3 และ น.ส. 3ก เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร จะใช้เป็นประโยชน์อื่นใดมิได้

ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่รัฐยกให้เป็นที่ดินทำกิน ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่เป็นมรดกตกทอดได้ การซื้อขายที่ดินเป็นสิ่งผิดกฏหมาย

ที่ดินในเขตอุทยาน ที่ดินในเขตป่าไม้ ที่ดินในเขตภูเขาและรอบภูเขาที่เป็นที่ลาดชัน 35 ดีกรีหรือมากกว่า ไม่สามารถครอบครองได้

ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินทำกิน ซื้อขายไม่ได้

โฉนด น.ส. 3 สามารถซื้อขายได้ แต่ไม่สามารถใช้ทำ
ประโยชน์อื่นใดได้ นอกจากเกษตรกรรม

ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นมติคณะรัฐมนตรี

การเปลี่ยนแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ให้เป็นประโยชน์อื่นใด
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom