สวัหดิการสังคม  
     

     
แจกเงินผู้มีรายได้น้อย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 12,750 ล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อยนอกเหนือจากเกษตรกรประมาณ 5.4 ล้านคนที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับปีงบประมาณ 2560

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้เม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีในปี 2558 จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐดังนี้

ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับ 3,000 บาท

ผู้มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ได้รับ 1,500 บาท

รัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนอีกรอบในปีกงบประมาณถัดไป (ก่อนเดือนสิงหาคม) ติดต่อลงทะเบียนได้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

สวัสดิการเด็กแรกเกิด

เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2559 รัฐจะให้เงินอุดหนุุนเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนเดือนละ 400 บาท เพื่อให้คุณแม่พาลูกไปตรวจร่างกายและรับวัคซีน

คุณสมบัติของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุน - มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัว มีคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในปกครอง เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ควรรีบไปฝากครรภ์เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์

สวัสดิการผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล ตามอายุดังนี้

  • 60 - 69 ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
  • 70 - 79 ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
  • 80 - 89 ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
  • 89 - 99 ได้รับ 900 บาทต่อเดือน

สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและบัตรทอง ได้มีการนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นโครงการเดิมที่พรรค ไทยรักไทย ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีโครงการนี้เพื่อรักษาผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ

ต่อมาในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการงดเก็บ 30 บาทและ เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่พรรคเพื่อไทยนำกลับมาใช้ ก็ยังคงไว้การรักษาทุกโรค สำหรับ 30 บาทที่ต้องเสีย ถ้ามีการจ่ายยา ถ้าใครไม่มีก็ขอยกเว้นได้

โครงการบัตรทอง ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ยังคงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ ไม่ต้องเสียค่ารักษาใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งสองโครงการในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการยกเลิกการใช้บัตร 30 บาทและบัตรทอง เพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถเข้ารับบริการได้

 

 
 
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com