การศึกษา - วุฒิ - ปริญญาบัตร

English English
กลับไปหน้าแรก    

     
   

หน้าที่ของรัฐที่ต้องทำ แต่ไม่มีใครเรียกร้อง ... รัฐเลยไม่ทำ ???

ไม่แค่รัฐบาลนี้ ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ทำ

รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ ก็เขียนเอาไว้ แม้ไม่เข้มข้นเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ แต่ไม่มีรัฐบาลไหนทำ และประชาชนก็ไม่เรียกร้อง ... รัฐก็เลยเฉย

ขอยกมาปัดฝุ่นว่ากันใหม่อีกครั้ง

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรค ๑ และวรรค ๒

 • รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

รัฐบาลไม่ทำ ... ทำแค่บางส่วนของ มาตรา ๕๔ วรรค ๖

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สิน เข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนด ให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

... แล้วใครจะกล้าเก็บภาษี หรือเพียงแค่เสนอจัดเก็บภาษีเพื่อนำเงินมาช่วยนักเรียนยากจนให้ได้รับการศึกษา ... ไม่มีใครกล้า ... กลัวโนด่า หรืออาจไม่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารอีกต่อไป

ในขณะเดียวกัน ทั้งโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนของเทศบาลท้องถิ่นก็พากันขึ้นค่าเทอม ... ค่า ... ฯลฯ ...

ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยต้องเอาบุตรหลานออกจากโรงเรียนใกล้บ้าน ไปเรียนที่โรงเรียนห่างไกลเพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

ผู้ปกครองที่มีเงินแต่บ้านอยู่นอกเขตโรงเรียนดีในเมืองก็นำบุตรหลานมาเข้าเรียนดีในเมือง แม้ว่าจะห่างไกลบ้าน ตอนเช้าและตอนบ่ายหลังเลิกเรียนรถติดทั้งเมือง

โรงเรียนในเมืองก็เจริญเติบโตสร้างตึกใหม่ไม่ทันรับนักเรียน

โรงเรียนยากจนขาดแคลนทุนต้องอยู่กับตึกเก่าๆ หลังคาลั่ว ขาดแคลนหรือไม่มีอุปกรณ์การศึกษา สนามเด็กเล่นดูแล้วน่าอันตรายกว่าน่าเล่น อาหารมื้อกลางวันของเด็กก็ต้องว่ากันไปตามมีตามเกิด

ก็น่าจะเข้าข่ายที่ว่า ... "รวยกระจุก จนกระจาย"

การเข้าถึงการศึกษาของเด็กต้องเท่าเทียม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นประชาธิปไตย ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเรียกร้องประชาธิปไตยให้เมื่อย เพราะนี่คือขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

..........................

โรงเรียนเทศบาลก็ต้องเสียเงินเข้าเรียน ?

โรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษาของท้องถิ่นก็เก็บค่าเรียน ฯลฯ

ก็เพราะว่าระบบการศึกษาไม่ถูกต้องแต่แรก แล้วก็ยังไม่พยายามเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ... ผ่านไปหลายรัฐบาลก็เหมือนเดิม

กระจายอำนาจ

กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ "ทุกอย่าง" แล้วรัฐบาลส่วนกลางแค่คอยดูแลผู้ปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการการปกครองให้ถูกต้อง

คณะรัฐมนตรีปกครองประเทศไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าท้องถิ่นเป็นอย่างไร การศึกษาในท้องถิ่นต้องการอะไร

การศึกษาที่สหรัฐอเมริกา จัดการโดย องค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น ที่เรียกว่า Board of School District เขตพื้นที่การศึกษานครลอสแองเจลิส เรียกว่า Los Angeles Unified School District เป็นคณะบริหารจัดการการศึกษา คณะบริหารได้รับเลือกให้บริหารการศึกษาโดยประชาชนในท้องถิ่นด้วยการลงคะแนนเสียงในช่วงเลือกตั้ง ถ้าคณะบริหารจัดการผิดพลาดหรือบกพร่อง ประชาชนก็มีสิทธิขับไล่ และเลือกคณะบริหารชุดใหม่

การศึกษาที่สหรัฐฯ มีการแบ่งเขตการศึกษาอย่างชัดเจน ผู้ปกครองจะต้องส่งเด็กไปเรียนในเขตการศึกษาที่ตนเองอาศัยอยู่เท่านั้น จะส่งเด็กไปเรียนเขตการศึกษาอื่นไม่ได้ และเขตการศึกษาอื่นก็ไม่รับเด็กนอกเขตเข้าเรียน ถ้าผู้ปกครองต้องการให้เด็กศึกษาในเขตอื่นก็ต้องส่งเด็กไปเรียนในโรงเรียนเอกชนและออกค่าใช้จ่ายเอง ... ก็เคยมีผู้ปกครอง โกง ใช้ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนต้องการส่งเด็กเข้าเรียน แต่ก็ถูกจับได้หลายราย

กองทุนการศึกษาของท้องถิ่นที่สหรัฐฯ มาจากไหน? เงินภาษีที่เก็บจากประชาชน ... อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ... ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง (มลรัฐและคณะรัฐบาลบริหารประเทศ)

ประเทศไทยเพิ่งเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ไม่ถึง 1% ที่อเมริกาเรียกเก็บมากกว่า 1% (ปี 2020) โดยเฉลี่ย หรือมากกว่า 3,700 เหรียญต่อปี ตามการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

...............................

พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561

พ.ร.บ. กองทุนฯ ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษา

การศึกษาต้องฟรี ... เรียนฟรีอย่างน้อย 12 ปี ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

เรียนฟรี 12 ปี ต้องทำได้เหมือนสาธารณสุข ดูแลเด็กแรกเกิด มารดา และผู้สูงอายุ รักษาฟรี

เรียนฟรี 12 ปี ต้องทำได้ เหมือนอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนฟรี ป.1 (elementary) - ม.6 (high school) เรียนฟรี พร้อมอาหารกลางวัน "ทุกโรงเรียน" ไม่ใช่แค่บางโรงเรียนในเขตชนบท โรงเรียนในเมืองเล็กเมืองใหญ่ก็ต้องฟรี

     

เรียนฟรีมีที่นี่

ที่นี่ก็เรียนฟรี

ที่นี่ก็เรียนฟรี

ไม่แค่ค่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งประกันอุบัติเหตุก็ฟรี อาหารกลาวันก็มีให้กินฟรี

อาจจะคิดว่าเป็นโรงเรียนไม่มีคุณภาพ ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กมาเรียน

โรงเรียนดี มีคุณภาพ ทำให้เด็กมีความรู้ความสามารถในการเรียนจริงหรือ

ถ้าเด็กเข็นไม่ไป ก็เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา แม้เรียนโรงเรียนดี ค่าเรียนแพง ก็ไปไม่ไกล

เด็กที่มีความจำดี สมองฉับไว เรียนรู้เร็ว ไม่ต้องเรียนโรงเรียนดีค่าเรียนแพงก็ไปไกล .... ผู้ปกครองน่าจะสังเกตุได้ ลูกหลานตัวเองเป็นอย่างไร อย่าฝืน ... ครูเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถเข็นเด็กไปไกลกว่าความสามารถที่เด็กจะรับ ... เก็บเงินไว้ส่งให้เด็กเรียนในระดับมหาวิทยาลัยดีกว่า ... ถึงวันนั้นก็รู้ว่า เด็กไปถึงหรือเปล่า ... เว้นแต่ว่า ผู้ปกครองมีเงินเยอะ

................................................

เรียนฟรีมีที่นี่

โรงเรียนวัดท่าซุง 01 โรงเรียนวัดท่าซุง 02
   

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา (วัดท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
http://www.prasutham.ac.th/home.php

ที่นี่ ทั้งเด็กและผู้ปกครองไม่โดน "ไถ" แน่นอน ไม่ต้องซื้อ "ใบสมัคร" ไม่ต้องจ่าย ค่านู่นค่านี่ ไม่ต้องเเรียนเก่ง มากความรู้ ที่นี่สอนให้ได้ เพียงแค่เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี มาจากครอบครัวดี ไม่ต้องมีเงินมาก หรือไม่มีเงินเลยก็เรียนได้ โรงเรียนนี้เพื่อผู้ยากไร้โดยแท้ บ้านอยู่ไกลก็เข้าเรียนประจำได้ เสียค่าที่พักและอาหารเพียง 10,000 บาทต่อปี ถ้าไม่มีเงินจ่ายทั้งหมดก็จ่ายเป็นเทอมได้

โรงเรียนพระสุธาามยานเถระวทิยา เป็นโรงเรียนการกุศของวัดในพระพุทธศานา ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ภาวโร

สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 เพียงครั้งเดียวเรียนจบถึง ม.6
เด็กจบการศึกษาที่นี่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เต็มร้อย รวมทั้งการใช้ภาษา อังกฤษและการออกเสียงอยู่ในระดับที่ดีไม่แพ้โรงเรียนดังค่าเรียนแพง


ที่นี่ก็เรียนฟรี .... >>>ปฏืรูปการศึกษาไทย

งบประมาณการศึกษาไทยในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

งบประมาณปี 2561 เช่นเดียวกับปีก่อนหน้านี้ และก่อนหน้านั้น มากอันดับ 1 ของประเทศ

 • กระทรวงศึกษาฯ ............ . 510,961 ล้านบาท
 • มหาดไทย ...................... 355,995 ล้านบาท
 • คลัง ............................... 238,356 ล้านบาท
 • กลาโหม ......................... 222,436 ล้านบาท
 • คมนาคม ......................... 172,876 ล้านบาท
 • สาธารณสุข .................... 136,618 ล้านบาท

แต่การศึกษาไทยดูเหมือนจะลงเหวไปเรื่อย ๆ

หลายเทศบาลตำบลทั่วประเทศ จัดการการศึกษาได้ดีกว่ากระทรวงศึกษาธิการ ด้วยงบประมาณที่จำกัด แต่เด็กและผู้ปกครองที่ไม่มีเงินมากหรือแทบจะไม่มีกิน ก็ได้รับการเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพทุกคน ยกตัวอย่าง เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการยกย่องจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ การศึกษาได้อย่างดี

หรือเทศบาลตำบล บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ก็มีผู้ปกครองเคยเอ่ยถึงการจัดการ การศึกษาชั้น อนุบาลและประถมวัยเป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครอง

เทศบาลเมือง ชัยนาท ก็เป็นอีกแห่งที่มีระบบการศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

และอีกหลาย ๆ ตำบลทั่วประเทศก็เคยเป็นข่าวการจัดการการศึกษาได้ดี แม้ว่างบประมาณของท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด

การปฏิรูปการศึกษาไทย - ควรกระจายไปให้ท้องถิ่นจัดการ กระทรวงศึกษาควรจะมีเพียงกระทรวง เพียงเพื่อจะได้มีเก้าอี้ให้นักการเมืองนั่งเล่น

.............................................................

งบประมาณการศึกษาหายไปไหนหมด ตั้ง 510,961 ล้านบาท แถมแต่ละโรงเรียนยังเก็บค่าเทอม ค่าโน่นค่านี่ ค่าใบสมัครก็เอา นี่ยังไม่รวมค่าแปะเจี๊ยค่าโต๊ะที่โรงเรียนอุส่าห์เก็บไว้ให้เด็กที่ผู้ปกครองยอมจ่าย

ทีนี้ก็มาเริ่มดูกันว่า กระทรวงศึกษามีการทุจริตหรือไม่ ก็เริ่มเห็นเค้าโครงว่าอาจจะมี

ทุจริตการศึกษา

ครุภัณฆ์ที่โรงเรียนไม่ได้ สั่ง ซื้อ แต่กระทรวงศึกษา ส่งไปให้

กระทรวงศึกษาฯ สั่งย้าย ผอ.สปพ. เพชรบุรีเพื่อเปิด ทางตรวจสอบมีการทุจริต

ภาพจากคลิปข่าว ไทยพีบีเอส

ทุจริตการศึกษา

อาหารมื้อกลางวันของเด็กที่ ไม่ได้มาตรฐาน หรือเลวร้าย กว่านั้นเด็กกินไม่อิ่ม หรือกินไม่ลง เช่น ขนมจีนคลุกน้ำปลา

(มื้อนี้ดีหน่อย)

ภาพจากคลิปข่าว ไทยพีบีเอส

ตรวจสอบไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็เจอ งบประมาณห้าแสนกว่าล้าน แถมผู้ปกครองต้องจ่าย อีกทุกปี เด็กจบมาก็ไม่ได้ความรู้ที่ควรจะได้
รถรับส่งนักเรียนไม่ปลอดภัย การผจญภัยของนักเรียน นั่งรถรับส่งนักเรียนที่ไม่ได้ มาตรฐาน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ความปลอดภัยของนักเรียน ที่หน้าโรงเรียนแทบจะไม่มี รถวิ่งผ่านขณะที่เวลาเช้าเริ่ม เข้าเรียนและเลิกเรียนตอน บ่าย รถวิ่งผ่านหน้าโรงเรียน เร็วเกินกฏหมายกำหนด
การศึกษาไทย

เริ่มตั้งแต่อนุบาล ผู้ปกครอง ก็ต้องเสียเงินแล้ว ทั้ง ๆ ที่ ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียนหรือเปล่า

ค่าใบสมัครต้องซื้อ

ภาพจากสนามข่าวเชียงราย

การศึกษาไทย พอโตขึ้น เรียนจบ ก็ต้องจ่าย อีก รอบนี้หนักหน่อย แต่ไม่แค่นั้น ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็ต้อง ปวดหัวอีก .. ระบบการสอบ ที่เรียกกันว่า TCAS บางคนสอบติดแต่หาที่เรียน ไม่ได้ บางคนไม่รู้จะเรียนไหน ดีเพราะสอบติดหลายแห่ง
การศึกษาไทย การศึกษาไทย
เด็กเรียนดี - ผู้ปกครองยากจน หาที่เรียนยาก สุดท้ายก็ต้องเรียนแค่เงินที่ผู้ปกครอง หาได้ ได้เรียนแค่ไหนก็เรียนแค่นั้นแหละ
การศึกษาไทย การศึกษาไทย

รัฐบาลตระหนักถึงความเหลื่อล้ำ เพิ่มงบประมาณการศึกษาเพื่อความเหลื่อมล้ำ (หรือควรจะเรียกว่า แก้ความเหลื่อมล้ำ) เพิ่มขึ้น 5% ทุกปี จากวงเงินเดิมที่เคย จัดสรร ในระยะเวลา 5ปี แต่ สนช. ให้ทดลองแค่ 3 ปีก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่

ภาพจากคลิปข่าว ไทยพีบีเอส

รัฐบาลอยากให้เพิ่มประชากรเพื่อ ทดแทนสังคมสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่รัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากของพ่อแม่ หรือพ่อ หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว จะเอารายได้มาจากไหน มองดูจากระดับบนมันก็สวยงามน่ารักดี แต่ระดับล่าง ต้องเดือดร้อนทุกปี ปีนี้จะเอาอะไรไปจำนำเพื่อไปจ่ายค่าเทอม และ อื่น ๆ

เรียนดีที่ผู้ปกครองยากไร้ก็คงต้องยุติการเรียนเทาที่ผู้ปกครองจะหาเงินมาได้ ประเทศก็คงขาดประชากรที่มีความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาประเทศ

ยกตัวอย่าง ข่าวเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61 พ่อลูก 3 คนฐานะยากจน พ่อแม่เลิกลากัน เด็กหญิงสองคนอาศัยกับพ่อในกระติบเล็ก ๆ พ่อโดนป้าของเด็กสาดน้ำร้อนใส่บาดเจ็บ สาหัส เด็กหญิงสองคนอายุ 12 และ 14ปี เรียนเก่ง ได้เกรด 4 แต่อนาคตคงไปไม่ไกล ก็เพราะความจนที่ต้องทำให้เรียนได้แค่ไหนก็แค่นั้น แทนที่จะช่วยพัฒนาประเทศ

ถ้าใครมีความประสงค์ช่วยเหลือ ครอบครัวนี้ ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเนินมะปราง ด.ญ.นิธิพร แหยมนุช เลขที่ 020213598558

ข่าววันที่ วันที่ 25 พ.ค. 61 ข่าว 25 พ.ต. 61
ภาพจากข่าว แนวหน้า ออนไลน์

................

อีกรายที่จังหวัดเชียงราย (ข่าวจาก นสพ. ท้องถิ่น) ด.ญ. ดาวเกสร กันติ๊บ อายุ 11 ปี เรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อาศัยอยู่กับพ่อที่ป่วยเป็นอัมพฤษ์ ในบ้านที่ ดูแล้วไม่น่าเรียกว่าบ้าน ด.ญ. ดาวเกสร ต้องดูแลพ่อ เก็บผักไปฝากขายที่ตลาด ได้เงินเล็กน้อยไม่พอกิน บางวันต้องอดมื้อกินมือ ขอข้าวโรงเรียนกิน หรือขอข้าววัดกิน แต่ ด.ญ. ดาวเกสร ก็เรียนเก่ง สอบได้เกรด 4 ทุกวิชา

นี่ก็เช่นกัน อนาคตคงไม่มีโอกาสช่วยชาติพัฒนา ถ้ายังอยู่ในสภาพเช่นยนี้

ใครประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ กรุณาบริจาคเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน เลขบัญชี ด.ญ.ดาวเกสร กันติ๊บ 200030649953

ข่าวจากเชียงราย

ภาพจากข่าว หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 61

 

................................................................

ปฏืรูปการศึกษาไทย

ทั้งคณะกรรมการปฏิรูปและวงเสวนาก็ว่าไปตามเรื่อง ก็แค่การเรียนการสอนควรเป็นอย่างไร
ไม่ได้เอ่ยถึง ความเหลื่อมล้ำในการได้รับการศึกษา ผลออกมาก็คงเหมือนเดิม
ผู้ปกครองไม่มีเงิน ไม่ต้องส่งลูกมาเรียน

ความสำเร็จของผลของการศึกษาคงต้งอวัดกันที่ จำนวนเด็กที่สำเร็จการศึกษา และจำนวนเด็กที่สำเร็จการศึกษาจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีความรู้จริง ๆ รู้พอที่จะช่วยให้ชาติ ก้าวไปข้างหน้าควบคู่กับความเจริญของประเทศ มีความรู้จริงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสร้างธุระกิจของตนเอง

ก็คงจะทราบดี การศึกษาไทยไปไม่ถึง
ก็โพสท์ซ้ำ ๆ มาหลายรอบแล้ว

อันดับแรกนอกเหนือสิ่งอื่นใด การศึกษาภาคบังคับของไทย ป.1 - ม.ปลาย ไม่ฟรี
ไม่ฟรีในที่นี้หมายถึงต้องเสียค่าเรียน ตั้งแต่อนุบาลยัน ม.6 รวมทั้งใบสมัครก็เริ่มมีการจำหน่าย
จำหน่ายในที่นี้หมายถึง ต้องซื้อใบสมัคร จะได้เรียนหรือเปล่าไม่รู้ต้องเสียค่าใบสมัครแล้ว
รวมทั้งล่าสุดมีการสอบเข้าเรียนชั้น ป.1 อันนี้ตลกมาก แต่หัวเราะไม่ออก

ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเป็นการปิดประตูไม่ให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ทำให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีขีดความสามารถ ที่อาจเก่งกว่าเด็กที่มีทุนการศึกษาหรือไม่
เราไม่อาจรู้ได้ เด็กจำนวนนี้อาจเป็นพลังของอนาคตชาติได้ ถ้าเราไม่ให้เขามีโอกาสพิสูจน์

ของยกตัวอย่างการศึกษาภาครัฐของ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกกาอีกครั้ง
การศึกษาที่นี่ไม่ได้ควบคุมโดยภาครัฐ แต่มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาเรียกว่า School Board of Education ในนครลอสแองเจลลิสเรีบกว่า Los Anglels Unified School District
โดยได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในท้องที่ให้บริหารการศึกษา มีการประชุมเป็นระยะ ๆ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าฟัง และมีส่วนร่วมในการออกความเห็น หรือต่อว่าคณะกรรมการ บริหารผิดพลาด รวมทั้งการขับไล่คณะกรรมได้ถ้าบริหารล้มเหว หรือย้ายโรงเรียนได้ถ้าโรงเรียนสอนไม่ดี (ไม่ต้องเสีค่าใช้จ่าย)

สภาสหรัฐฯ ได้ออกกฏหมายที่เรีบยกว่า No Child Left Behind Act เมื่อปี 2001 โรงเรียนที่ ได้รับงบประมาณการศึกษาจากรัฐบาลหรืองบส่วนกลางของประเทศจะต้องปฏิบัติตาม

ขอยกตัวอย่างเหตุผลที่การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยต้องเรียนฟรี 12 ปี ฟรี จริง ๆ ในเขต พื้นที่การศึกษาใกล้บ้าน เพื่อลดภาระผู้ปกครอง และให้โอกาสเด็กพิสูจน์สติปัญญา และ ความสามารถ

ตัวอย่างที่เห็นในสหรัฐ เด็กที่ได้รับโอกาสเรียนฟรี ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นลูกชายของเพื่อน อย่างน้อยก็สองคน จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรียนต่อมหาวิทยาลัย จบเป็นโปรแกรมเมอร์ ไปทำงานที่ไหนใครก็รับ ซื้อบ้านอยู่เอง มีรถหรู ปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่กับบริษัทเดิม เงินเดือนดีทั้งสองคน

ทั้งๆ ที่ เพื่อนสองคนนี้ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะส่งให้ลูกเรียนจนสำเร็จระดับนั้น ทำงานก็แค่ระดับพอกินพอใช้

ก็คงจะเป็นเพราะสติปัญญาและความสามารถของลูกชายโดยแท้

และลูกชายทั้งอสงของเพื่อนคงไม่มาไกลถึงขนาดนี้ ถ้าไม่ได้รับโอกาสพิสูจน์ตนเอง เหตุเพราะพ่อแม่
ยากจนไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนขั้นพื้นฐาน ถ้าโรงเรียนเรียกเก็บ

และ เพื่อนทั้งสองก็ไม่เคยส่งให้ลูกไปเรียนกวดวิชา

การกวดวิชา หรือ ติว ทำให้เด็กฉลาดหรือไม่

ขอโทษ

เด็กไม่เอาไหน หรือไม่สนใจเรียน ก็ไปไม่รอดเช่นกัน

การติวหรือการกวดวิชา เป็นเพียงแค่ชี้ช่อง และย้ำความทรงจำ
ไม่ได้เปลี่ยนเด็กให้มีสติปัญญาเกินกว่าที่มีอยู่ในตัวเด็ก

และ ขอโทษ ลูกพ่อค้าแม่ค้า หรือลูกกรรมกร ก็อาจมีสติปัญญา และความสามารถ ไม่แพ้ หรือ
เก่งกว่าเด็กที่มีผู้ปกครองร่ำรวย หรือลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ใครจะรู้ ถ้าไม่ให้โอกาสเด็ก

การไม่ให้โอกาสเด็ก ก็เหมือนปิดกั้นเด็กไม่ให้พิสูจน์ตัวตน


 

10 มหาวิทยาลัยสอน 98 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน >>>
การศึกษาไทย ห่วยแตกตั้งแต่ระดับมัธยม ถึง ระดับมหาวิทยาลัย >>>

 

พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
 

การศึกษา

 • ปฐมศึกษา (ป.1 - ป.6)
 • มัธยมศึกษา( ม.1 - ม.6)
 • การศึกษาวิชาชีพ
 • การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง
 • วิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตรและวุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร (ป.1 - ม.6)
 • ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ....
 • ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ....
 • ป.วิทยาศาสตร์ - ประกาศนียบัติวิทยาศาสตร์
 • ป.ศิลปศาสตร์ - ประกาศนียบัติศิลปศาสตร์
 • พณ.บ. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พณ.ม. พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์

 1. กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต
 2. กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต
 3. กศ.ด. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 4. ค.บ. ครุรุศาสตรยัณฑิต
 5. ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 6. ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 7. ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 8. ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 9. ศษ.ด. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 10. อ.ด. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 11. อ.บ. อักษรศาสตรบัณฑิต
 12. อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

การเมือง

 1. ท.ด. ดุษฎีบัณฑิตทางการฑูต
 2. น.บ. นิติศาตรบัณฑิต
 3. น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 4. น.ด. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 5. ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
 6. ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 7. ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 8. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 9. รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

 1. กส.บ. เกษตรศาสตรบัณฑิต
 2. กส.ม. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 3. ทษ.บ. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 4. ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
 5. ส.ส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

บริหารธุรกิจ - บัญชี

 1. บช.บ. บัญชีบัณฑิต
 2. บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
 3. บธ.บ. บริหารธุรกิจบัญฑิต
 4. บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
 5. บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต

แพทยศาสตร์

 1. ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. พ.บ. แพทยศาสตร์บัณฑิต
 3. พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 4. พย.ม. พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 5. ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต
 6. ภ.ม. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 7. ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 8. ส.พ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 9. ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์

 1. ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 2. วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 4. วศ.ด. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 5. สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 6. สภ.ม. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

 1. วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
 2. วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 3. วท.ด. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศิลปกรรมศาสตร์

 1. ศ.บ. ศิลปบัณฑิต
 2. ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. ศ.ม. ศิลปมหาบัณฑิต
 4. ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
 5. ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

 1. คศ.ม. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 2. ศส.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 3. ศ.ม. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์

 1. นศ.บ. นิเทศศาตรบัณฑิต
 2. นศ.ม. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 3. ว.บ. วารสารศาตรบัณฑิต
 4. สม.บ. สังคมวิทยาและมนุษวิทยาบัณฑิต
 5. สม.ม. สังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิต

อุสาหกรรมศาสตร์

 1. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต
 2. อส.บ. อุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. ออ.บ. การออกแบบอุสาหกรรมบัณฑิต

ปริญญาบัตร

 1. กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต
 2. กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต
 3. การศึกษาดุษฎียัณฑิต
 4. กส.บ. เกษตรศาสตรบัณฑิต
 5. กส.ม. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 6. ค.บ. ครุรุศาสตรยัณฑิต
 7. ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 8. ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 9. คศ.ม. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 10. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต
 11. ท.ด. ดุษฎีบัณฑิตทางการฑูต
 12. ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 13. ทษ.บ. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 14. ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
 15. น.บ. นิติศาตรบัณฑิต
 16. น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 17. น.ด. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 18. นศ.บ. นิเทศศาตรบัณฑิต
 19. นศ.ม. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 20. บช.บ. บัญชีบัณฑิต
 21. บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
 22. บธ.บ. บริหารธุรกิจบัญฑิต
 23. บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
 24. บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต
 25. พ.บ. แพทยศาสตร์บัณฑิต
 26. พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 27. พย.ม. พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 28. ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต
 29. ภ.ม. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 30. ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 31. ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
 32. ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 33. ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 34. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 35. รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 36. วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
 37. วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 38. วท.ด. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 39. ว.บ. วารสารศาตรบัณฑิต
 40. วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 41. วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 42. วศ.ด. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 43. ศ.บ. ศิลปบัณฑิต
 44. ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 45. ศ.ม. ศิลปมหาบัณฑิต
 46. ศส.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 47. ศ.ม. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 48. ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
 49. ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 50. ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 51. ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 52. ศษ.ด. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 53. สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 54. สภ.ม. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 55. ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 56. ส.พ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 57. ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 58. สม.บ. สังคมวิทยาและมนุษวิทยาบัณฑิต
 59. สม.ม. สังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิต
 60. ส.ส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
 61. อ.บ. อักษรศาสตรบัณฑิต
 62. อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
 63. อ.ด. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 64. อส.บ. อุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 65. ออ.บ. การออกแบบอุสาหกรรมบัณฑิต
   
 
     
  All Rights Reserved